Lịch sử 12 Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) có đáp án(P1)

  • 4457 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ai Quốc soạn thảo gồm có những văn kiện

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 2:

Sau khi ba tổ chức cộng sản ra đời năm 1929, tình hình cách mạng Việt Nam như thế nào?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không phải nhiệm vụ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 4:

Vừa về tới Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 5:

Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt Cách mạng Đảng?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận