Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen (Thông hiểu)

  • 1081 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Xét hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là x1=4cos3πtπ3cm, x2=2sin3πt+5π6cm. Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

Xem đáp án

Đáp án C

+ Ta có: x1=4cos3πtπ3cm

x2=2sin3πt+5π6cm

+ Dao động tổng hợp có pha ban đầu φ được xác định:

tanφ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2=4.sinπ3+2sinπ34.cosπ3+2cosπ3=33φ=300


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số?

Xem đáp án

Đáp án D

+ A – sai vì: Biên độ của dao động tổng hợp A=A12+A22+2A1A2cosΔφ, cosΔφ không phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần

+ B – sai vì: Biên độ của dao động tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha Δφ của hai dao động thành phần

+ C – sai vì: Biên độ của dao động tổng hợp lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha: A=A1+A2

+ D – đúng vì khi đó, biên độ dao động tổng hợp: A=A1A2


Câu 4:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình dao động thành phần lần lượt là: x1=8cos20t + π6 cm và x2=3cos20t + 5π6 cm. Biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án

Đáp án A

+ Độ lệch pha giữa hai dao động: Δφ=5π6π6=2π3

+ Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động thành phần:

A=A12+A22+2A1A2cosΔφ=82+32+2.8.3.cos2π3=7cm


Câu 5:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 6 cmA2 = 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp A của vật không thể có giá trị nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Biên độ dao động tổng hợp thỏa mãn điều kiện: |A1A2|AA1+A26A18

Biên độ dao động tổng hợp A của vật không thể là 24cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

10 tháng trước

Dũng Lê

Bình luận


Bình luận