Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1)

  • 2814 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng vào tháng 3/1921, bao gồm các chính sách chủ yếu về

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Ý nào không phản ánh đúng những thành tựu mà Liên Xô đạt được trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 – 1941)?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận