Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 3 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 2978 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

hành động nào thể hiện sự kính trọng và nhớ ơn người lao động?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hành động nào thể hiện sự không kính trọng, nhớ ơn người lao động?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Giữa trưa hè, bác đưa thư mang thư đến cho nhà em thì em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Hành động chế giễu cô lao công thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Thấy người đi bán hàng rong em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận