Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 3 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 2965 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nghe thấy người bán hàng rong bán hàng, Lâm nhại lại tiếng của người bán hàng rong, em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Đối với người lao động làm việc em sẽ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Em sẽ làm gì khi thấy cô lao công đến nhà lấy rác đi ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Em sẽ làm gì khi thấy có kẻ trộm đang ăn trộm bên nhà hàng xóm ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Biểu hiện của phép lịch sự trong ăn uống là?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận