Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 3 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3012 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đối với người lao động chúng ta cần phải?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Những ai là người lao động dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Những ai dưới đây không phải là người lao động?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Người nào sau đây sẽ bị mọi người chế giễu?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận