Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

  • 3289 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tác dụng của nước là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hành động nào thể hiện tiết kiệm nguồn nước?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Hành động nào thể hiện sử dụng lãng phí nguồn nước?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Đối với nguồn nước sạch chúng ta cần phải sử dụng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Biện pháp bảo vệ nguồn nước là?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận