Trắc nghiệm Bài tập ôn tập chương 5: Phân số (có đáp án)

  • 597 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phân số \(\frac{2}{5}\)  viết dưới dạng số thập phân là:

Xem đáp án

\[\frac{2}{5} = \frac{4}{{10}} = 0,4.\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hỗn số \(1\frac{2}{5}\)  được chuyển thành số thập phân là:

Xem đáp án

\[1\frac{2}{5} = \frac{{1.5 + 2}}{5} = \frac{7}{5} = \frac{{14}}{{10}} = 1,4.\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Số thập phân 3,015 được chuyển thành phân số là:

Xem đáp án

\[3,015 = \frac{{3015}}{{1000}}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phân số nghịch đảo của phân số: \(\frac{{ - 4}}{5}\)  là:

Xem đáp án

Phân số nghịch đảo của phân số: \[\frac{{ - 4}}{5}\] là \[\frac{{ - 5}}{4}\] .

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Số tự nhiên x thỏa mãn: 35,67 < x < 36,05 là:

Xem đáp án

Ta có: 35,67 < x < 36,05 và x là số tự nhiên nên x = 36.

Đáp án cần chọn là: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 tháng trước

nguyễn hà ngọc linh

N

1 tháng trước

Nguyễn Đình Nghĩa

Bình luận


Bình luận