Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Hình tròn. Đường tròn - Chu vi hình tròn có đáp án

  • 1485 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Chu vi hình tròn có đường kính d = 0,5cm là … cm

Xem đáp án

Chu vi hình tròn đã cho là:

0,5 x 3,14 = 1,57 (cm)

Vậy đáp án cần điền là: 1,57


Câu 2:

Chu vi hình tròn có đường kính d = 3,4cm là … cm

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án

Chu vi hình tròn đã cho là:

3,4 x 3,14 = 10,676 (cm)

Vậy đáp án cần điền là: 10,676


Câu 3:

Chu vi hình tròn có đường kính d = 5dm 2cm là … cm

Xem đáp án

Đổi 5dm 2cm = 52cm

Chu vi hình tròn đã cho là:

52 x 3,14 = 163,28 (cm)

Vậy đáp án cần điền là: 163,28


Câu 4:

Chu vi hình tròn có bán kính r = 3dm 4mm là … dm (viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án

Đổi 3dm 4mm = 3,04dm

Chu vi hình tròn đó là:

3,04 x 2 x 3,14 = 19,0912 (dm)

Vậy đáp án cần điền là: 19,0912


Câu 5:

Chu vi hình tròn có bán kính r = 7dm 4mm là … mm (viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án

Đổi 7dm 4mm = 704mm

Chu vi hình tròn đó là:

704 x 2 x 3,14 = 4421,12 (mm)

Vậy đáp án cần điền là: 4421,12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận