Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 33 có đáp án

  • 1025 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một hình lập phương có diện tích xung quanh 24dm2 thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

24 : 4 = 6 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6 × 6 = 36 (dm2)

Chọn A.


Câu 3:

Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 26cm, chiều dài 7cm và chiều cao 8cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Nửa chu vi đáy là:

26 : 2 = 13 (cm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

13 – 7 = 6 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

8 × 7 × 6 = 336 (cm3)

Chọn D.


Câu 4:

Hoa mua 5kg táo hết 120 000 đồng. Vậy Hoa mua 9kg táo như vậy hết số tiền là

Xem đáp án

Giá tiền của 1kg táo là:

120 000 : 5 = 24 000 (đồng)

Hoa mua 9kg táo như vậy hết số tiền là:

24 000 × 9 = 216 000 (đồng)

Chọn A.


Câu 5:

Hình thang có độ dài đáy lớn 5dm, đáy bé 40cm và chiều cao 3dm thì diện tích hình thang là:

Xem đáp án

Đổi 40cm = 4dm.

Diện tích hình thang là:

5+4×32=13,5cm2

Chọn C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng An Phúc

Bình luận


Bình luận