Trắc nghiệm Bội chung và bội chung nhỏ nhất có đáp án ( Vận dụng )

  • 623 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Tìm số tự nhiên x biết rằng: x ⁝ 12; x ⁝ 28; x ⁝ 36 và 150 < x < 300.

Xem đáp án

Vì x ⁝ 12; x ⁝ 28; x ⁝ 36

Do đó x là bội chung 12; 28 và 36.

Ta tìm bội chung của 3 số trên bằng cách tìm bội chung nhỏ nhất.

Ta có: 21 = 3 . 7

28 = 22. 7

36 = 22. 32

Do đó: BCNN(21, 28, 36) = 22. 32. 7 = 252

Các bội của 252 là: 0; 252; 504; …

Suy ra BC(21, 28, 36) = {0; 252; 504; ...}

Vì 150 < x < 300 nên x = 252.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

 Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp 6A là:

Xem đáp án

Gọi x là số học sinh lớp 6A, .

Vì khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng nên

x ⁝ 2, x ⁝ 3, x ⁝ 6, x ⁝ 8

Do đó x là bội chung của 2; 3; 6 và 8.

Ta có:

6 = 2 . 3

8 = 23

Do đó: BCNN(2, 3, 6, 8) = 23. 3 = 24

Suy ra BC(2, 3, 6, 8) = B(24) = {0; 24; 48; 72; ...}

Vì 40 < x < 60

Do đó: x = 48.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 3; 4; 5.

Xem đáp án

Gọi số tự nhiên cần tìm là x.

Vì x ⁝ 3, x ⁝ 4, x ⁝ 5

Do đó x là bội chung của 3; 4; 5.

Vì ƯCLN(3, 4, 5) = 1 nên BCNN(3, 4, 5) = 3 . 4 . 5 = 60.

BC(3, 4, 5) = B(60) = {0; 60; 120; 180; ....}

Vì x là số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số thỏa mãn x ⁝ 3, x ⁝ 4, x ⁝ 5 nên x = 120.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

 Hai bạn Tít và Mít thường đến thư viện đọc sách. Tít cứ 9 ngày đến thư viện một lần, Mít 12 ngày một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại đến cùng thư viện?

Xem đáp án

Gọi số ngày phải tìm là x,

Khi đó, theo đề bài thì ta thấy x = BCNN(9, 12)

Ta có:

9 = 32

12 = 22. 3

Do đó: BCNN(9, 12) = 22. 32= 36 hay x = 36 (t/m).

Vậy sau ít nhất 36 ngày hai bạn sẽ gặp lại nhau.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho hai số a và b có BCNN(a, b) = 900; ƯCLN(a, b) = 36. Có bao nhiêu cặp số (a, b) thỏa mãn?

Xem đáp án

Vì ƯCLN(a, b) = 36 nên ta đặt a = 36x, b = 36y với ; ƯCLN (x, y) = 1.

Suy ra BCNN(a, b) = 36x.y = 900 = 36 . 25

Do đó: x . y = 25 = 5 . 5 = 25 . 1

Từ đó, ta có: 

TH1: x = 25, y = 1

Khi đó: a = 900, b = 36

TH2: x = 1, y = 25

Khi đó a = 900, b = 36

TH3: x = 5, y = 5 (Không thỏa mãn điều kiện vì ƯCLN(x, y) = 5)

Do đó, không tồn tại a, b.

Vậy có 2 cặp số (a, b) thỏa mãn điều kiện đầu bài là (900, 36) và (36, 900).

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận