Trắc nghiệm Các dạng toán về phép cộng và phép trừ hai số nguyên (có đáp án)

  • 970 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổng của hai số −313 và −211 là

Xem đáp án

Tổng của hai số −313 và −211 là:

(−313) + (−211)

= −(313 + 211)

= −524.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tìm x biết x − (−43) = (−3).

Xem đáp án

Ta có

x − (−43) = (−3)

x = (−3) + (−43)

x = −(3 + 43)

x = −46.

Vậy x = −46.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tổng các số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số và số nguyên âm lớn nhất có 3  chữ số là: 

Xem đáp án

Ta có số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số là −100.

Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là −999.

Nên tổng cần tìm là:

(−100) + (−999)

= −(100 + 999)

= −1099.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm x biết x − (−34) = (−99) + (−47)

Xem đáp án

Ta có x − (−34) = (−99) + (−47)

x −(−34) = −(99 + 47)

x −(−34) = −146

x = (−146) + (−34)

x = −(146 + 34)

x = −180.

Vậy x = −180.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

So sánh (−32) + (−14) và −45

Xem đáp án

Do (−32) + (−14) = −(32 + 14) = −46 

nên: (−32) + (−14) < −45

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận