Trắc nghiệm Cơ cấu, vai trò, đặc điểm… có đáp án

  • 776 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngành dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng là các hoạt động bán buôn, bán lẻ.


Câu 2:

Các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,... thuộc nhóm ngành dịch vụ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,... thuộc nhóm ngành dịch vụ công.


Câu 3:

Các ngành: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản,… thuộc nhóm ngành dịch vụ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch vụ kinh doanh bao gồm các ngành: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tư vấn, các dịch vụ nghề nghiệp,...


Câu 4:

Mạng lưới ngành dịch vụ có qui mô lớn hay nhỏ phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư ảnh hưởng đến sự phát triển của mạng lưới dịch vụ. Ví dụ: Dân cư đông, mạng lưới dịch vụ dày, dân cư phân tán, khó khăn cho ngành dịch vụ. Cụ thể dễ dàng quyết định thành lập một trường cấp I cho một làng 4 đến 5 nghìn dân, khó lập một trường cho một bản có 4 đến 5 trăm dân.


Câu 5:

Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm các dịch vụ kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm:

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hoá, bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc,...

- Dịch vụ tiêu dùng: y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch, bán buôn, bán lẻ,…

- Dịch vụ công: hành chính công, các hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận