Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 24: Cơ cấu phân phối khí có đáp án (Mới nhất)

  • 3044 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Cơ cấu phân phối khí giúp:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.


Câu 2:

Câu 2. Cơ cấu phân phối khí thực hiện quá trình nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.


Câu 3:

Câu 3. Người ta chia cơ cấu phân phối khí làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cơ cấu phân phối khí gồm 2 loại: cơ cấu phân phối khí dùng xupap và cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.


Câu 4:

Câu 4. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap: cơ cấu phân phối khí dùng xupap trượt và cơ cấu phân phối khí dùng xupaap treo.


Câu 5:

Câu 5. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có cấu tạo như thế nào so với cơ cấu phân phối khí xupap treo?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Do xupap được đặt trong thân máy nên con đội 2 trực tiếp dẫn động xupap 4 mà không cần các chi tiết dẫn động trung gian.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận