Trắc nghiệm Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp và song song (Nhận biết)

  • 1399 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung


Câu 2:

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có 2 điểm chung


Câu 3:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ………..tại các vị trí khác nhau

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I=I1=I2=...=In


Câu 4:

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch……..các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Hiệu điện thế: U=U1+U2+...+Un

⇒ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn


Câu 5:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I=I1=I2=...=In

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn là như nhau


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

lê hoàng
20:29 - 20/04/2022

lag quá 😅😅