Trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 có đáp án ( Nhận biết )

  • 545 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất. Số chia hết cho 2 là các số

Xem đáp án

Theo dấu hiệu chia hết cho 2, các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Theo dấu hiệu chia hết cho 5, các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Vậy đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho các số: 2 022, 5 025, 7 027, 8 679. Số nào chia hết cho 2?

Xem đáp án

Theo dấu hiệu chia hết cho 2, các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Vậy trong các số đã cho chỉ có số 2 022 là chia hết cho 2 vì nó có chữ số tận cùng là 2.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho các số: 10 250, 768, 35 765, 426. Trong các số đã cho, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

Xem đáp án

Theo dấu hiệu chia hết cho 5, các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Trong các số đã cho, ta thấy số 10 250 có chữ số tận cùng là 0, số 35 765 có chữ số tận cùng là 5 nên các số 10 250, 35 765 chia hết cho 5.

Vậy có 2 số chia hết cho 5 trong các số đã cho.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5:

Xem đáp án

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 để làm bài.

Trong các đáp án, những số chia hết cho 2 là 4 620 và 234.

Vì số đó không chia hết cho 5 nên số cần tìm là 234.

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận