Trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (có đáp án)

  • 1074 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu sai:

Xem đáp án

Số chia hết cho 2 có tận cùng là số chẵn nên câu sai là: Số chia hết cho 2 có tận cùng là số lẻ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Từ ba trong 4 số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5.

Xem đáp án

Số chia hết cho 2  và 5  có tận cùng là 0  nên chữ số hàng đơn vị của các số này là 0.  

Từ đó ta lập được các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2  và 5 là: 

560; 530; 650; 630; 350; 360.

Số lớn nhất trong 6 số trên là 650.

Vậy số cần tìm là 650.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng.

Trong các số 2055; 6430; 5041; 2341; 2305

Xem đáp án

Các số 2055; 6430; 2305 có tận cùng là 0 hoặc 5 nên các số đó chia hết cho 5. Suy ra C đúng, A sai.

Chỉ có một  số chia hết cho 3 là 2055 nên B, D sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Số tự nhiên a chia cho 65 dư 10. Khi đó số tự nhiên a

Xem đáp án

Vì số tự nhiên a chia cho 65 dư 10 nên ta có a = 65q + 10(qϵN)

Mà 65⁝5 và 10⁝5 nên a = 65q + 10chia hết cho 5.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho \[\overline {17*} \] chia hết cho 2. Số thay thế cho * có thể là

Xem đáp án

Vì * là chữ số tận cùng của \[\overline {17*} \] nên * chỉ có thể là 0; 2; 4; 6; 8.

Vậy số 2 là số cần tìm.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận