Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 42 (có đáp án): Môi trường và sự phát triển bền vững

  • 2868 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/161 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở tài nguyên

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/161 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/161 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không phải là nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam?

Xem đáp án

Giải thích: Một số nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam là:

- Con người luôn là trung tâm của sự phát triển bền vững.

- Phát triển kinh tế - xã hội song hành với đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng.

- Quá trình phát triển phải đảm bảo một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.

Đáp án: D


Câu 5:

Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/162 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Luna Nguyễn

Bình luận


Bình luận