Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 8: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  • 2341 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ý nào sau đây không đúng về  yêu cầu của tổ chức  lãnh thổ công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ra đời ở các nước tư bản vào những năm cuối của thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Ở Malaixia, khu công nghiệp còn có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Điểm công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận