Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 9 (có đáp án): Địa lí các ngành giao thông vận tải

  • 2044 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giao thông vận tải không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tiêu chí nào sau đây không dùng để đánh giá chất lượng ngành giao thông vận tải?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, ngành nào sau đây phải đi trước một bước?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tiêu chí nào sau đây dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ hoạt động vận tải?

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận