Trắc nghiệm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án (Thông hiểu)

  • 1497 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

 Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm.

Xem đáp án

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:  

(18 + 13) × 2 = 62 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:    

62 × 9 = 558 (cm2)

Đáp số: 558cm2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:               

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

110 × 25 = 2750 (cm2)

Vậy khẳng định diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 275cm2 là sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 1,6m và chiều cao 11,5dm. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là … dm2

Xem đáp án

Đổi 1,6 m = 16 dm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(23 + 16) × 2 = 78 (dm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

78 × 11,5 = 897 (dm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:     

23 × 16 = 368 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:     

897 + 368 × 2 = 1633 (dm2)

Đáp số: 1633dm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1633.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Điều số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 425dm2, chiều cao là 12,5dm.

Vậy chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là …. dm.

Xem đáp án

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:    

425 : 12,5 = 34 (dm)

Đáp số: 34dm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 34.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 921,5 và chiều cao là 24,25cm. Biết chiều dài hình hộp chữ nhật dài hơn chiều rộng là 9cm.

Vậy chiều dài hình hộp chữ nhật là …… cm, chiều rộng hình hộp chữ nhật là ….cm.

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

921,5 : 24,25 = 38 (cm)

Nửa chu vi đáy là:      

38 : 2 = 19 (cm)

Chiều dài hình hộp chữ nhật là:

(19 + 9) : 2 = 14 (cm)

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:   

19 − 14 = 5 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 14cm;Chiều rộng: 5cm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là 14; 5.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận