Trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (có đáp án)

  • 564 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây

Xem đáp án

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là:

MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có duy nhất một điểm chung.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem đáp án

Số đoạn thẳng cần tìm là

\[\frac{{10.\left( {10 - 1} \right)}}{2} = 45\] đoạn thẳng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho nn điểm phân biệt (n ≥ 2; n ∈ N) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng nối hai trong n điểm đó. Có tất cả 28 đoạn thẳng. Hãy tìm n.

Xem đáp án

Số đoạn thẳng tạo thành từ nn điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng là

\[\frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}(n \ge 2;n \in N)\]

Theo đề bài có 2828 đoạn thẳng được tạo thành nên ta có

\[\frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2} = 28 \Rightarrow n\left( {n - 1} \right) = 56 = 8.7\]

Nhận thấy ( n − 1) và n là hai số tự nhiên liên tiếp, suy ra n = 8.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đường thẳng xx′ cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau

Xem đáp án

Đường thẳngxx′cắt năm đoạn thẳngOA; OB; AB; MA; MB

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận