Trắc nghiệm Dòng điện - Nguồn điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 1467 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án D

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động


Câu 3:

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án C

Đồng hồ dùng pin đang chạy có dòng điện chạy trong vật

A, B, D – không có dòng điện chạy trong vật


Câu 4:

Trong các thiết bị sau đây, hãy cho biết thiết bị nào chỉ có thể hoạt động được khi có dòng điện chạy qua?

Xem đáp án

Đáp án A

Tivi chỉ có thể hoạt động khi có dòng điện chạy qua


Câu 5:

Trong các thiết bị sau đây, hãy cho biết thiết bị nào chỉ có thể hoạt động được khi có dòng điện chạy qua?

Xem đáp án

Đáp án A

Nồi cơm điện chỉ có thể hoạt động khi có dòng điện chạy qua


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận