Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm có đáp án (P2) (Vận dụng)

  • 1386 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Tìm C biết 25% của C là trung bình cộng của 33,14 và 16,7. Vậy C là:

Xem đáp án

Đáp án B

Trung bình cộng của hai số 33,14 và 16,7 là:            

(33,14 + 16,7) : 2 = 24,92

Vậy 25% của C là 24,92.

Số C cần tìm là:

24,92 : 25 × 100 = 99,68


Câu 2:

Một trường học có 176 học sinh nam. Số học sinh nam chiếm 40% số học sinh toàn trường. Vậy trường đó có ...học sinh nữ.

Xem đáp án

Đáp án C

Trường đó có tất cả số học sinh là:

176 : 40 × 100 = 440 (học sinh)

Trường đó có số học sinh nữ là:         

440 – 176 = 264 (học sinh)

Đáp số: 264 học sinh.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 264.


Câu 3:

Vườn nhà Lan có 15% diện tích đất trồng cây ăn quả, 45% diện tích đất trồng rau, diện tích đất còn lại để trồng hoa. Biết tổng diện tích đất trồng cây ăn quả và trồng rau là 228. Vậy diện tích đất trồng hoa là:

Xem đáp án

Đáp án A

Diện tích đất trồng cây ăn quả và diện tích đất trồng rau chiếm số phần trăm diện tích khu vườn là:              

15% + 45% = 60%

Diện tích khu vườn nhà Lan là:               

228 : 60 × 100 = 380 (m2)

Diện tích phần đất trồng hoa là:                    

380 – 228 = 152 (m2)

Đáp số: 152m2.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Kho thứ nhất có 4,5 tấn thóc. Số thóc của kho thứ nhất bằng 37,5% số thóc của kho thứ hai.

Vậy hai kho có tất cả ... ki-lô-gam thóc.

Xem đáp án

Đáp án C

Đổi 4,5 tấn = 4500kg

Kho thứ hai có số ki-lô-gam thóc là:

4500 : 37,5 × 100 = 12000 (kg)

Cả hai kho có số ki-lô-gam thóc là:

4500 + 12000 = 16500 (kg)

Đáp số: 16500kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 16500.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp tết Nguyên Đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 72kg đường và bằng 22,5% số đường cửa hàng nhập về. Buổi chiều bán được 55kg đường.

Vậy cửa hàng còn lại ... ki-lô-gam đường.

Xem đáp án

Đáp án C

Cửa hàng nhập về số ki-lô-gam đường là:

72:22,5 × 100 = 320 (kg)

Trong buổi sáng và buổi chiều cửa hàng đã bán số ki-lô-gam đường là:

72 + 55 = 127 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là:    

320 – 127 = 193 (kg)

Đáp số: 193kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 193.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận