Trắc nghiệm Hình tam giác có đáp án (Vận dụng)

  • 1517 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác ABC (ảnh 1)

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác trên:

Trong hình tam giác ABC:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy, CD, BE, AH lần lượt vuông góc với AB, AC và BC.

Do đó:

+ CD là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AB

+ BE là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AC

+ AH là chiều cao tương ứng với cạnh đáy BC

Vậy cả ba đáp án A, B, C đều đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác AOC: (ảnh 1)

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác AOC:

Trong hình tam giác AOC:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy, trong tam giác AOC có

+ OE vuông góc với AC nên OE là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AC

+ HC vuông góc với AH nên HC vuông góc với AO, do đó HC là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AO

+ AD vuông góc với CD nên AD vuông góc với OC, do đó AD là chiều cao tương ứng với cạnh đáy OC

Vậy cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

 

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác AHB: (ảnh 1)

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác AHB:

Trong hình tam giác AHB:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ, ta thấy trong tam giác AHB, ta có

+ AH vuông góc với HB nên AH là chiều cao tương ứng với cạnh đáy BH và ngược lại BH là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AH.

+ Vì O không phải là một đỉnh trong tam giác AHB nên OD không phải là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AB.

Vậy ta xác định được hai chiều cao tương ứng với 2 đáy trong tam giác AHB.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống :

Cho hình tam giác ABC có góc A vuông, đường cao AH. Cạnh BC = 60dm, chu vi hình tam giác ABC là 140dm. Biết AB =14 AC.  Vậy chiều cao AB của hình tam giác ABC là … dm

Xem đáp án

Trong hình tam giác vuông ABC:

 BA là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AC

CA là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AB

AH là chiều cao tương ứng với cạnh đáy BC.

Ta có tổng độ dài hai cạnh AB và AC là:

140 - 60 = 80 (dm)

Mà AB = 14AC nên ta có sơ đồ:

Độ dài cạnh AB hay chiều cao AB là: 80 : (1 + 4) = 16 (dm)

Đáp số: AB = 16 dm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống :

Cho hình tam giác ABC có góc A vuông, đường cao AH. Cạnh BC = 50cm, chu vi hình tam giác ABC là 120cm. Biết AB =34 AC.  Vậy chiều cao AB của hình tam giác ABC là … cm

Xem đáp án

Trong hình tam giác vuông ABC:

BA là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AC;

CA là chiều cao tương ứng với cạnh đáy AB

AH là chiều cao tương ứng với cạnh đáy BC.

Ta có tổng hai cạnh AB và AC là:

120 - 50 = 70 (cm)

Mà AB =  34AC nên ta có sơ đồ:

Độ dài cạnh AB hay chiều cao AB là: 70 : (3 + 4) x 3 = 30 (cm)

Đáp số: AB = 30 cm

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận