Trắc nghiệm Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều (có đáp án)

  • 578 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Trong hình vuông MNPQ có hai cặp cạnh đối song song với nhau là:

+ MN và PQ.

+ MQ và NP

=>Đáp án A đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Hình vuông có hai cặp cạnh đối song song =>Đáp án B sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Các đáp án A, B, D đúng.

Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính =>Đáp án C sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Hình lục giác đều MNPQRH có 3 đường chéo chính bằng nhau nên: MQ = NR

=>A đúng

Hình lục giác đều MNPQRH có 6 cạnh bằng nhau nên MH = RQ và MN = HR

=>B, C đúng.

Do MH là cạnh, MQ là đường chéo chính nên hai đoạn này không bằng nhau

=>D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hình lục giác đều MNPQRH, có bao nhiêu tam giác đều được tạo thành từ các đường chéo chính có cạnh bằng cạnh của lục giác đều

Xem đáp án

Ta đánh số như hình trên

Nhận thấy có các hình tam giác đều là: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Vậy có 6 tam giác đều.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận