Trắc nghiệm Khái niệm số thập phân có đáp án ( Vận dụng )

  • 1584 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Từ 4 chữ số 6; 3; 0; 1 ta viết được … số thập phân có mặt đủ 4 chữ số đã cho, biết phần thập phân có 2 chữ số.

Xem đáp án

Vì từ 4 chữ số đã cho ta viết các số thập phân có đủ 4 chữ số mà phần thập có 2 chữ số nên phần nguyên của các số thập phân có 2 chữ số.

Từ đây ta viết được các số thập phân theo bài ra như sau:

63,01; 63,10; 60,13; 60,31; 61,30; 61,03;

36,10; 36,01; 30,16; 30,61; 31,06; 31,60;

10,36; 10,63; 13;06; 13,60; 16,03; 16,30

01,36; 01,63; 03,16; 03,61; 06,13; 06,31

Vậy ta viết được tất cả 24 số thập phân, đáp án cần điền là: 24

Đáp án cần chọn là: D    


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Từ các chữ số 2; 3; 4; 5 ta viết được tất cả  số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số.

Xem đáp án

Cứ một trong bốn chữ số đã cho nằm ở phần nguyên ta viết được 6 số thập phân gồm đủ bốn chữ số đã cho mà phần thập có ba chữ số.

Ví dụ khi chữ số 2 đứng ở phần nguyên thì 3 chữ số còn lại đứng ở phần thập phân: 2,345; 2,354; 2,435; 2,453; 2,534; 2,543.

Do đó ta viết được tất cả số số thập phân là:

6×4=24 (số)

Vậy số cần điền vào ô trống là 24.

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

H

1 năm trước

Huỳnh Ngọc thông

Bình luận


Bình luận