Trắc nghiệm Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả (có đáp án)

  • 1130 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn số  69,283 đến chữ số thập phân thứ hai ta được

Xem đáp án

Vì số 69,283 có chữ số thập phân thứ ba là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ta được \[69,283 \approx 69,28\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Làm tròn số 0,158 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được

Xem đáp án

Vì số 0,158 có chữ số thập phân thứ hai là 5 ≥ 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được \[0,158 \approx 0,2\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Số 60,996 được làm tròn đến hàng đơn vị là

Xem đáp án

Vì số 60,996 có chữ số thập phân thứ nhất là 9 >5 nên làm tròn đến hàng đơn vị ta được \[60,996 \approx 61\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho số 982434.  Làm tròn số này đến hàng nghìn ta được số

Xem đáp án

Số 982434 có chữ số hàng trăm là 4 < 5 nên làm tròn số này đến hàng nghìn ta được \[982434 \approx 982000\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho số 1,3765.  Làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được số

Xem đáp án

Số 1,3765 có chữ số hàng phần chục nghìn là 5 ≥ 5 nên làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được \[1,3765 \approx 1,377\]

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

Võ Duy Đông

Bình luận


Bình luận