Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 8 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (P2)

  • 1834 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phải là một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?

Xem đáp án

Lịch sử thế giới cận đại được tính từ cuộc cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) đến trước cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Thời kì này gồm một số vấn đề cơ bản sau:

- Sự thắng lợi của các mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế

- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới chiến tranh thế giới

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại là

Xem đáp án

Lịch sử thế giới cận đại được tính từ cuộc cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) đến trước cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Thời kì này gồm một số vấn đề cơ bản sau:

- Sự thắng lợi của các mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Từ cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã có chuyển biến gì?

Xem đáp án

Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền - chủ nghĩa đế quốc. 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản đã dẫn đến

Xem đáp án

Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản dẫn đến sự bùng nổ của phong trào công nhân từ “tự phát” đến “tự giác”, là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học do Các Mác và Ăngghen sáng lập.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

Xem đáp án

Mâu thuẫn giữa giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa là nguyên nhân sâu xa, đồng thời là mục tiêu chung mà tất cả các cuộc cách mạng tư sản hướng tới giải quyết. Thắng lợi của cách mạng tư sản ở mức độ khác nhau sẽ mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận