Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 8 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

  • 3830 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng tư sản nào dưới đây diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…3 bài 33….Trang…167…..SGK Lịch sử 10 cơ bản

 


Câu 2:

Cuộc cách mạng tư sản nào đặt dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản và quý tộc mới?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2 bài 29….Trang…144…..SGK Lịch sử 10 cơ bản

 


Câu 3:

Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc vận động thống nhất đất nước là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…II bài 31….Trang…153…..SGK Lịch sử 10 cơ bản

 


Câu 4:

Cuộc cách mạng tư sản nào dưới đây được coi là “Đại cách mạng”?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…bài 33….Trang…163…..SGK Lịch sử 10 cơ bản

 


Câu 5:

Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận