Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến

  • 1000 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

“Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”. Đó là nhiệm vụ được nêu ra trong văn kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Đại hội lần thứ H của Đảng đã nêu rõ lực lượng của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân gồm các thành phần nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đỗi tên Đáng thành:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận