Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Phong trào cách mạng 1930-1935 (P1)

  • 1796 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Từ ngày 3 đến ngày 7 - 2 - 1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã họp ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản có sự tham gia của các tố chức cộng sản nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (ngày 3 - 2 - 1930) thể hiện như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận