Trắc nghiệm Mắt cận và mắt lão có đáp án (Nhận biết)

  • 796 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biểu hiện của mắt cận là

Xem đáp án

Mắt cận thị là mắt có thể nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa

Đáp án: A


Câu 2:

Biểu hiện của mắt lão là

Xem đáp án

Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần

Đáp án: B


Câu 3:

Kính cận thích hợp là kính phân kỳ có tiêu điểm F

Xem đáp án

Kính cận thị thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt (tiêu cự của kính bằng khoảng cực viễn)

Đáp án: B


Câu 4:

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo loại kính có tính chất như:

Xem đáp án

Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ những vật ở xa

Đáp án: A


Câu 5:

Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như

Xem đáp án

Kính lão là kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ những vật ở gần

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận