Trắc nghiệm Mắt cận và mắt lão có đáp án (Thông hiểu - Vận dụng cao)

  • 827 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khoảng cực cận của mắt cận

Xem đáp án

Khoảng cực cận của mắt cận nhỏ hơn khoảng cực cận của mắt thường.

Đáp án: C 


Câu 2:

Khoảng cực cận của mắt lão 

Xem đáp án

Khoảng cực cận của mắt lão lớn hơn khoảng cực cận của mắt thường.

Đáp án: B


Câu 3:

Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt cận nằm ở

Xem đáp án

Mắt bị cận khi không phải điều tiết tiêu điểm của thể thủy tinh nằm trước màng lưới

Đáp án: A


Câu 4:

Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt lão nằm ở

Xem đáp án

Mắt lão khi không điều tiết tiêu điểm của thể thủy tinh nằm sau màng lưới

Đáp án: C


Câu 5:

Chọn câu phát biểu đúng:

Xem đáp án

A - đúng

B - sai vì: Mắt cận nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa

C, D - sai vì: Mắt tốt nhìn rõ cả các vật ở gần cũng như ở xa

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận