Trắc nghiệm Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có đáp án

  • 656 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều trong không gian, phụ thuộc vào cấu tạo địa chất, khí hậu,... của các lãnh thổ -> Nhận định: Phân bố đều khắp ở tất cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới không đúng.


Câu 2:

Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên thể hiện rõ nhất ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên thể hiện rõ nhất ở tài nguyên khoáng sản.


Câu 3:

Thành phần cơ bản của môi trường gồm có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thành phần cơ bản của môi trường gồm có môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội.


Câu 4:

Theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người, tài nguyên thiên nhiên được chia thành tài nguyên

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người, tài nguyên thiên nhiên được chia thành tài nguyên có thể bị hao kiệt, không bị hao kiệt.


Câu 5:

Người ta chia môi trường sống làm ba loại: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo là dựa vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Người ta chia môi trường sống làm ba loại: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo là dựa vào chức năng của môi trường.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận