Trắc nghiệm Nước biển và đại dương có đáp án

  • 740 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các dòng biển lạnh thường xuất phát ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp (khoảng 30-40o ở hai bán cầu về phía Xích đạo).


Câu 2:

Sóng xô vào bờ không phải là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sóng phát sinh chủ yếu là do gió. Sóng xô vào bờ là do tác động của gió, bão và áp thấp.


Câu 3:

Hình thức dao động của sóng biển là theo chiều

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sóng biển là sự dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Sóng phát sinh chủ yếu là do gió. Gió càng mạnh, sóng càng lớn.


Câu 4:

Hướng chảy của các dòng biển nóng trong đại Dương thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

- Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.


Câu 5:

Các dòng biển ở vùng gió mùa thường có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận