Trắc nghiệm Ôn tập chương 10 có đáp án

  • 920 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Loài gia súc được nuôi phổ biến để lấy thịt và lấy sữa trên thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bò loài gia súc được nuôi phổ biến để lấy thịt và lấy sữa trên thế giới hiện nay. Bò chiếm vị trí hàng đầu, được nuôi nhiều ở Ấn Độ, Hoa Kì, Pa-ki-xtan, Trung Quốc,...


Câu 2:

Vùng nông nghiệp không có ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng.

- Là cơ sở hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ và phân bố nông nghiệp hợp lí.


Câu 3:

Quan niệm của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác sản xuất; cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với tình hình trồng rừng trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trồng rừng có ý nghĩa quan trọng không chỉ để tái tạo nguồn tài nguyên rừng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Diện tích rừng trồng trên toàn thế giới ngày càng được mở rộng. Các quốc gia có diện tích rừng trồng lớn nhất đồng thời cũng có sản lượng gỗ khai thác lớn nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Hoa Kì,...


Câu 5:

Các nước có sản lượng khai thác thuỷ sản hàng đầu thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các nước có sản lượng khai thác thuỷ sản hàng đầu thế giới là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Pê-ru, Hoa Kì, Ấn Độ,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận