Trắc nghiệm Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên (có đáp án)

  • 610 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Viết phân số âm năm phần tám

Xem đáp án

Phân số âm năm phần tám được viết là \[\frac{{ - 5}}{8}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4  phần thì phần tô màu chiếm

3 phần.

Vậy phân số biểu diễn  phần tô màu là \[\frac{3}{4}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số: (-58) : 73

Xem đáp án

Phép chia (-58) : 73 được viết dưới dạng phân số là: \[\frac{{ - 58}}{{73}}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phân số nào dưới đây bằng với phân số \[\frac{{ - 2}}{5}\]

Xem đáp án

Đáp án A:

Vì −2.10 ≠ 4.5 nên \[\frac{{ - 2}}{5} \ne \frac{4}{{10}}\]

⇒ A sai.

Đáp án B:

Vì (−2).15 = (−6).5 = −30 nên \[\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 6}}{{15}}\]

⇒ B đúng.

Đáp án C:

(−2).15 ≠ 6.5 nên \[\frac{{ - 2}}{5} \ne \frac{6}{{15}}\]

⇒ C sai.

Đáp án D:

Vì (−2).(−10) ≠ (−4).5 nên \[\frac{{ - 2}}{5}\frac{{ - 4}}{{ - 10}}\]

⇒ D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Vì 1.135 = 3.45 nên \[\frac{1}{3} = \frac{{45}}{{135}}\]

⇒A đúng.

Đáp án B:

Vì (−13).(−40)=20.26 nên \[\frac{{ - 13}}{{20}} = \frac{{26}}{{ - 40}}\]

⇒B đúng.

Đáp án C:

Vì (−4).(−60)≠15.(−16) nên \[\frac{{ - 4}}{{15}} = \frac{{ - 16}}{{ - 60}}\]

⇒C sai.

Đáp án D:

Vì 6.(−49)=7.(−42) nên \[\frac{6}{7} = \frac{{ - 42}}{{ - 49}}\]

⇒D đúng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận