Trắc nghiệm Phân tích một số ra thừa số nguyên tố có đáp án ( Nhận biết )

  • 1133 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một ước nguyên tố của số 63 là:

Xem đáp án

Trong các đáp án đã cho, ta thấy 1 không phải là số nguyên tố, nên đáp án A sai.

Các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố, để tìm ước nguyên tố của 63, ta lần lượt chia 63 cho các số trên, ta thấy 63 chỉ chia hết cho 3 (theo dấu hiệu chia hết).

Vậy một ước nguyên tố của 63 là 3.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là

Xem đáp án

Theo lý thuyết: Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Chọn đáp án D


Câu 3:

 Phân tích số a ra thừa số nguyên tố, ta được , khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố thì p1; p2; ...; pklà các số nguyên tố.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

 Phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố.

Xem đáp án

+ Đáp án A sai vì 1 không phải là số nguyên tố

+ Đáp án B sai vì đây là phép cộng

+ Đáp án C đúng vì 2 và 3 là hai số nguyên tố nên 18 = 2 . 32

+ Đáp án D sai vì đây là phép cộng

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Phân tích số 145 ra thừa số nguyên tố.

Xem đáp án

Ta có thể phân tích số 145 ra thừa số bằng cách viết “rẽ nhánh” hoặc “theo cột dọc”.

Phân tích số 145 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc như sau:

Vậy 145 = 5 . 29.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận