Trắc nghiệm Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên. có đáp án ( Nhận biết )

  • 557 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (– 15) : 5 là:

Xem đáp án

Ta có: (– 15) : 5 = – (15 : 5) = – 3.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Tính: (– 66) : (– 11) ta được kết quả là:

Xem đáp án

Ta có: (– 66) : (– 11) = 66 : 11 = 6.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 65 : (– 13) là:

Xem đáp án

Ta có: 65 : (– 13) = – (65 : 13) = – 5.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

 Cho a, b là các số nguyên và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì:

Xem đáp án

Với a, b là các số nguyên và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì a là bội của b và b là ước của a nên cả hai đáp án B và C đều đúng.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

Theo lý thuyết ta có:

- Nếu a là bội của b thì – a cũng là bội của b

- Nếu b là ước của a thì – b cũng là ước của a

- Nếu a là bội của b thì b là ước của a

Vậy A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận