Trắc nghiệm Phép cộng các số nguyên có đáp án ( Thông hiểu )

  • 580 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

 Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án

Ta có:

(– 10) + (– 5) = – (10 + 5) = – 15 >– 16 . Đáp án A sai

3 + 5 = 8 >– 3 . Đáp án B sai

(– 8) + (– 7) = (– 7) + (– 8) (tính chất giao hoán của phép cộng). Đáp án C đúng

(– 102) + (– 5) = – (102 + 5) = – 107 < – 100. Đáp án D sai

Chọn đáp án C.


Câu 2:

 Nhiệt độ hiện tại của phòng đông lạnh là – 2°C . Nếu nhiệt độ giảm 7°C , nhiệt độ tại phòng đông lạnh sẽ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhiệt độ giảm 7°C nghĩa là tăng – 7°C nên nhiệt độ tại phòng đông lạnh là:

(– 2) + (– 7) = – (2 + 7) = – 9°C

Chọn đáp án B.


Câu 3:

 Giá trị của biểu thức a + (– 45) với a = – 25 là:

Xem đáp án

Thay a = – 25 vào biểu thức đã cho ta được: (– 25) + (– 45) = – (25 + 45) = – 70.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

• Ta có (– 2) + (– 5) = – (2 + 5) = – 7 < 0 nên A sai.

• Ta có (– 3) + (– 4) = – (3 + 4) = – 7 và (– 2) + (– 5) = – (2 + 5) = – 7. Do đó B đúng.

• Ta có (– 6) + (– 1) = – (6 + 1) = – 7 < – 6 nên C đúng.

• Ta có (– 1) + 4 = 4 – 1 = 3 nên D đúng.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

 Tính giá trị của biểu thức x + (– 16) , biết x = – 27:

Xem đáp án

Thay giá trị x = – 27 vào biểu thức đã cho, ta được:

x + (– 16) = – 27 + (– 16) = – (27 + 16) = – 43

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận