Trắc nghiệm Phép cộng các số nguyên có đáp án ( Vận dụng )

  • 599 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Viết – 17 thành tổng hai số nguyên khác dấu:

Xem đáp án

Trong 4 đáp án trên, đáp án B và C là tổng hai số nguyên khác dấu

– 2 + 19 = 19 – 2 = 17

2 + (– 19) = – (19 – 2) = – 17

Chọn đáp án C.


Câu 2:

 Một phòng đông lạnh có nhiệt độ là 5°C . Nhiệt độ của phòng đông lạnh là bao nhiêu nếu nhiệt độ giảm 7°C ?

Xem đáp án

Nhiệt độ giảm 7°C nghĩa là tăng – 7°C .

Vậy nhiệt độ của phòng đông lạnh lúc sau là:

5 + (– 7) = – (7 – 5) = – 2°C

Chọn đáp án C.


Câu 3:

 Thay * bằng chữ số thích hợp để 38 + (– 2*) = 16.

Xem đáp án

Ta có:

38 + (– 2*) = 16

Hay (38 – 2*) = 16

Mà 3 – 2 = 1, do đó 8 – * = 6

Khi đó: * = 8 – 6 = 2

Thử lại: 38 + (– 22) = 38 – 22 = 16 (đúng).

Chọn đáp án A.


Câu 4:

 Giá trị nào của x thỏa mãn x – 589 = (– 335).

Xem đáp án

Ta có: x – 589 = (– 335)

x = (– 335) + 589

x = 589 – 335

x = 254

Vậy x = 254.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

 Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết: – 4 < x < 5 ?

Xem đáp án

Các số nguyên thỏa mãn – 4 < x < 5 là: – 3; – 2; – 1; 0; 1; 2; 3; 4.

Ta có:

(– 3) + (– 2) + (– 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4

= (– 3 + 3) + (– 2 + 2) + (– 1 + 1) + 0 + 4

= 0 + 0 + 0 + 0 + 4 = 4

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận