Trắc nghiệm Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có đáp án ( Thông hiểu )

  • 546 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm số tự nhiên x, biết: x + 125 = 145 + 126.

Xem đáp án

Ta có: x + 125 = 145 + 126

x + 125 = 271

x = 271 – 125

x = 146

Vậy x = 146.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Số thích hợp điền vào dấu * thỏa mãn:

22 456 + * = 4 567 + 22 456

Xem đáp án

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng và đề bài ta có:

22 456 + * = * + 22 456 = 4 567 + 22 456

Suy ra * = 4 567.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết: x – 124 = 567.

A. x = 691

Xem đáp án

Ta có: x – 124 = 567

x = 567 + 124

x = 691

Vậy x = 691.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Số tự nhiên x thỏa mãn 124 + (118 – x) = 125 là:

Xem đáp án

Ta có: 124 + (118 – x) = 125

118 – x = 125 – 124

118 – x = 1

x = 118 – 1

x = 117

Vậy x = 117.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 781 – 381 + 28 là

Xem đáp án

Ta có: 781 – 381 + 28 = (781 – 381) + 28 = 400 + 28 = 428.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận