Trắc nghiệm Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết có đáp án ( Nhận biết )

  • 680 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn đáp án sai. Khi số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (với b ≠ 0), ta nói:

Xem đáp án

Với a, b là hai số tự nhiên, b ≠ 0.

Nếu có số tự nhiên q sao cho a = b . q thì ta nói a chia hết cho b, khi đó a là bội của b và b là ước của a.

Vậy đáp án A, B, D đúng và C là sai.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

 Trong các số sau, số nào là ước của 12?

Xem đáp án

Ta có: 12 chia hết cho 12 nên 12 cũng là một ước của chính nó.

Lại có 12 không chia hết cho các số 5, 8, 24 nên các số này không là ước của 12.

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Chọn câu sai. Nếu a chia hết cho 4 và b chia hết cho 4 thì

Xem đáp án

Theo tính chất chia hết của một tổng, một hiệu và một tích thì các đáp án A, B, C là đúng và đáp án D là sai.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Số nào sau đây là một bội của 7?

Xem đáp án

Nhận thấy các số 12, 1, 23 không chia hết cho 7 nên các số này không thể là bội của 7.

Lại có 49 : 7 = 7 nên 49 chia hết cho 7, do đó 49 là một bội của 7.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Chọn câu đúng nhất. Với a là số tự nhiên khác 0 thì:

Xem đáp án

Với a là một số tự nhiên khác 0 thì ta có:

+ a là ước của a (vì a : a = 1 nên a chia hết cho a)

+ a là bội của a (vì a chia hết cho a)

+ 0 là bội của a (vì 0 : a = 0 nên 0 chia hết cho a)

Vậy cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận