Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật (TT) (P2)

  • 4051 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

Xem đáp án

Đáp án là D

Ruột ở thú ăn cỏ dài hơn rất nhiều so với ruột của thú ăn thịt


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây có ở thú ăn cỏ?

Xem đáp án

Đáp án là D

Thú ăn cỏ có đặc điểm:

+ Dạ dày 1 (thỏ, ngựa,…) hoặc 4 ngăn (trâu, bò,…)

+ Manh tràng phát triển với hệ vi sinh vật đa dạng.

+ Ruột ở thú ăn cỏ dài hơn rất nhiều so với ruột của thú ăn thịt


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt

Xem đáp án

Đáp án là D

Manh tràng (Ruột tịt) ở thú ăn thịt không phát triển và không có chức năng tiêu hóa thức ăn


Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây của thú ăn thịt?

(1) Dạ dày đơn

(2) Ruột dài

(3) Ruột ngắn

(4) Manh tràng phát triển

(5) Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hóa cơ học và hóa học và được hấp thụ

Xem đáp án

Đáp án là C

Đặc điểm của thú ăn thịt: Dạ dày đơn; Ruột ngắn; Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hóa cơ học và hóa học và được hấp thụ.

Ruột dài và manh tràng phát triển là đặc điểm của thú ăn thực vật


Câu 5:

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Thú ăn cỏ tiêu hoá hoá học, cơ học thức ăn nhờ vi sinh vật cộng sinh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nam Trinh
20:26 - 07/01/2022

giun đất j mà có tất cả các bp tiêu hóa của gà v