Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 2 (có đáp án): Vận chuyển các chất trong cây

  • 15612 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và?

Xem đáp án

Đáp án C

Mạch gỗ gồm các tế bào chết. Tế bào mạch gỗ gồm 2 loại là quản bào và mạch ống. Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách: đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá để cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và tế bào nội bì tế bào lông hút (ảnh 1)


Câu 2:

Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa?

Xem đáp án

Đáp án A

- Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá (cơ quan nguồn) vào mạch rây đến các cơ quan chứa (rễ, quả,…).

- Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (nơi có áp suất thẩm thấu cao) và cơ quan chứa (nơi có áp suất thẩm thấu thấp).

→ Mạch rây nối các tế bào của cơ quan nguồn với các tế bào của cơ quan chứa giúp dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp hơn.

Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa (ảnh 1)


Câu 3:

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu?

Xem đáp án

Đáp án D

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu qua mạch gỗ. Các tế bào mạch gỗ (quản bào và mạch ống) cùng loại nối với nhau theo cách đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá để cho dòng mạch gỗ (chủ yếu chứa nước và ion khoáng) di chuyển bên trong.

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu qua mạch rây theo chiều từ trên xuống (ảnh 1)


Câu 4:

Trong các đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào chết.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sống.

Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đã nói ở trên?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đặc điểm đúng là: (2), (3), (4)

(1) Sai. Các tế bào mạch gỗ cùng loại nối đầu với nhau thành ống dài từ rễ lên lá.

(5) Sai. Các tế bào mạch gỗ là những tế bào chết, được linhin hóa để tạo thuận lợi cho dòng dịch mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực.

Trong các đặc điểm sau Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đã nói ở trên (ảnh 1)


Câu 5:

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là?

Xem đáp án

Đáp án C

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là đường saccarôzơ, các axit amin, hoocmôn thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP), một số ion khoáng được sử dụng lại,…


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Truc Lam

T

1 năm trước

Trường Sơn

Bình luận


Bình luận