Trắc nghiệm Số nguyên âm có đáp án ( Nhận biết )

  • 1342 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án sai. Số – 64 được đọc là:

Xem đáp án

Ta có số – 64 được đọc là: âm sáu mươi tư hoặc trừ sáu mươi tư hoặc âm sáu mươi bốn.

Còn sáu mươi bốn là số 64. Do đó đáp án D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Viết số sau: âm bốn trăm hai mươi ba.

Xem đáp án

Số âm bốn trăm hai mươi ba được viết là – 423.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho các số: – 8; – 67; 0; 23; 58. Có bao nhiêu số nguyên âm trong các số đã cho?

Xem đáp án

Trong các số đã cho, có hai số là số nguyên âm, đó là – 8 và – 67.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Theo bảng ở Câu 4, hãy cho biết nhiệt độ của thành phố Moscow trong một ngày mùa đông là:

Xem đáp án

Theo bảng đã cho ở Câu 4, ta thấy nhiệt độ của thành phố Moscow trong một ngày mùa đông là– 9°C, đọc là âm chín độ C.

Chọn đáp án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

White Gray

hay

Bình luận


Bình luận