Trắc nghiệm Số nguyên âm có đáp án ( Thông hiểu )

  • 575 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Xem đáp án

Ta có số 0 là số tự nhiên và không phải số nguyên âm nên A và D sai.

Số 1 là số tự nhiên và không phải số nguyên âm nên B sai.

Số – 7 là số nguyên âm nên C đúng.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Ông Hải kinh doanh bị lỗ 700 000 000 đồng, số nguyên âm biểu thị số tiền bị lỗ của ông Hải là:

Xem đáp án

Ông Hải kinh doanh bị lỗ 700 000 000 đồng, số nguyên âm biểu thị số tiền bị lỗ của ông Hải là – 700 000 000 đồng.

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Nhà toán học Euclid sống vào thế kỉ 3 TCN, số nguyên âm biểu thị thế kỉ đó là:

Xem đáp án

Nhà toán học Euclid sống vào thế kỉ 3 TCN, số nguyên âm biểu thị thế kỉ đó là – 3.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Số phần tử của tập hợp số nguyên âm là

Xem đáp án

Các số – 1, – 2, – 3, … là các số nguyên âm.

Do đó tập hợp các số nguyên âm có vô số phần tử.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Dãy nào dưới đây gồm hai số nguyên âm và một số tự nhiên?

Xem đáp án

Quan sát các đáp án ta thấy ở đáp án A, các số – 18, – 45 là số nguyên âm và 23 là số tự nhiên, nên dãy này gồm 2 số nguyên âm và một số tự nhiên.

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận