Trắc nghiệm Tác động của công nghiệp… có đáp án

  • 909 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở châu Á, quốc gia nào sau đây phát triển mạnh năng lượng tái tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Một số quốc gia phát triển mạnh năng lượng tái tạo là: Hoa Kì, Nhật Bản, các nước châu Âu,... 


Câu 2:

Năng lượng nào sau đây không phải nguồn năng lượng tái tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các nguồn năng lượng tái tạo gồm: sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học và các nguồn năng lượng khác có khả năng tái tạo.


Câu 3:

Các nguồn năng lượng tái tạo trên thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các nguồn năng lượng tái tạo gồm: sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học và các nguồn năng lượng khác có khả năng tái tạo.


Câu 4:

Quốc gia nào sau đây phát triển mạnh năng lượng tái tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Một số quốc gia phát triển mạnh năng lượng tái tạo là: Hoa Kì, Nhật Bản, các nước châu Âu,... 


Câu 5:

Năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các nguồn năng lượng tái tạo gồm: sức nước (thủy triều), sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học và các nguồn năng lượng khác có khả năng tái tạo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận