Trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên có đáp án ( Thông hiểu )

  • 1118 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

Xem đáp án

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm bên trái -1 và cách điểm -1 ba đơn vị.

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Nên điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là -4.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

 Điền vào chỗ trống trong câu sau: Nếu – 2 điốp biểu diễn độ cận thị thì + 2 điốp biểu diễn …

Xem đáp án

Vì – 2 và + 2 là hai số đối nhau, mà – 2 điốp biểu thị độ cận thị thì + 2 điốp biểu diễn độ viễn thị

Chọn đáp án B.


Câu 3:

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Nếu + 50 000 đồng biểu diễn số tiền có 50 000 đồng, thì – 50 000 đồng biểu diễn số tiền nợ là 50 000 đồng. Vậy A sai

Số 0 không là số nguyên âm, không là số nguyên dương. Do đó, B và D sai

Số đối của số 0 là số 0. Do đó, C đúng

Chọn đáp án C.


Câu 4:

 Số đối của 8 là:

Xem đáp án

Ta có số đối của 8 là – 8.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

 Cho tập hợp A = {-2; 0; 3; 6} . Tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A là:

Xem đáp án

Ta có: số đối của – 2 là 2, số đối của 0 là 0, số đối của 3 là – 3 , số đối của 6 là – 6.

Do đó, tập hợp B là: B = {-6; -3; 0; 2}.

Chọn đáp án C.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

trần thùy linh

Bình luận


Bình luận